Riječ je o ulaganjima u osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) subjekata javnog sektora u mješovitu komercijalno-javnu infrastrukturu. Iznos kredita po pojedinom korisniku kreće se od 100.000 – 10.000.000 EUR što je izvrsna prilika s obzirom na to da možete podnijeti i više od jednog zahtjeva za kredit, pod uvjetom da je prethodni projekt, financiran u okviru ovog Programa kreditiranja, završen i stavljen u funkciju. Isplata kredita odvija se isključivo za JLP(R)S odnosno za općine, gradove i županije te za društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH. Više informacija pogledajte u nastavku, a za pomoć i za sve informacije o postupku prijave, pripremi dokumentacije i ostalim detaljima možete nam se obratiti putem e-maila: info@egk.hr!

Svrha poziva
Podupiranje ulaganja s ciljem poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, općenito izgradnja višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture.

Prihvatljivi prijavitelji:
Subjekti javnog sektora:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) – općine, gradovi i županije;
 • društva, ustanove, agencije i druge pravne osobe u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH.

Kapitalni rabat:

 • korisnik kredita može ostvariti pravo na kapitalni rabat, odnosno otpis dijela glavnice kredita kao potpore u obliku bespovratnih sredstava;
 • pravo na kapitalni rabat ostvaruje se po ispunjenju zadanih kriterija i može iznositi najviše do 50% ukupnog iznosa kredita, s time da se za izračunati iznos kapitalnog rabata otpisuje dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a.

Prihvatljiva ulaganja:

 • financijski održiva ulaganja;
 • ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske;
 • ulaganje mora biti u skladu s teritorijalnom strategijom ili drugim jednakovrijednim strateškim dokumentom o uključenim područjima koji sadržava sljedeće elemente:
  • zemljopisno područje koje ta strategija obuhvaća;
  • analizu razvojnih potreba i potencijala područja, uključujući gospodarske, socijalne i okolišne međupovezanosti;
  • opis integriranog pristupa rješavanju utvrđenih razvojnih potreba i potencijala područja;
  • opis sudjelovanja partnera u pripremi i provedbi strategije.

Iznos kredita: 100.000 – 10.000.000 EUR
Kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a
*

*Moguće je financirati i do 100% predračunske vrijednosti investicije uključujući pripadajući PDV, ako korisnik kredita neće koristiti odbitak PDV-a za sva isporučena dobra i usluge za investiciju financiranu u okviru ovog Programa kreditiranja.

Kamatna stopa:

 • na dio glavnice kredita iz sredstava EFRR-a: 0,00% godišnje, fiksna;
 • na dio glavnice kredita iz sredstava HBOR-a: Kamatna stopa utvrđuje se tromjesečno, a u razdoblju do 30. 9. 2024. iznosi 3,67% godišnje, fiksno.

Rok i način korištenja kredita:

 • u pravilu do 24 mjeseca (ovisno o namjeni i dinamici ulaganja moguće je odobriti i dulji rok korištenja);
 • sredstva se u pravilu isplaćuju na račun dobavljača/izvođača radova na temelju dokumentacije kojom se dokazuje namjensko korištenje kredita.

Način kreditiranja
Korisnik kredita može podnijeti i više od jednog zahtjeva za kredit, pod uvjetom da je prethodni projekt, financiran u okviru ovog Programa kreditiranja, završen i stavljen u funkciju, što dokazuje relevantnom dokumentacijom (primjerice uporabnom dozvolom ili drugim primjenjivim dokumentom).

Rok otplate: do 15 godina, uključujući poček do 12 mjeseci

Način otplate: u pravilu u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Instrumenti osiguranja:

 • kreditiranje JLP(R)S-ova moguće je uz pribavljanje samo zadužnica, ovisno o HBOR-ovoj procjeni;
 • kod kreditiranja društava, ustanova i agencija i drugih pravnih osoba u vlasništvu ili u većinskom vlasništvu JLP(R)S i/ili RH, uz zadužnice, obavezno je pribavljanje jamstva JLP(R)S-a ili RH, osim ako zakonima i osnivačkim aktima nije definirano da JLP(R)S ili RH jamči za obveze korisnika kredita bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave.

Tehničke smjernice
Prema Tehničkim smjernicama radi se analiza klimatske održivosti projekta/investicije, za dva okolišna cilja:

 • neutralnost projekta/investicije na okolišni cilj ublažavanje klimatskih promjena;
 • otpornost projekta/investicije na okolišni cilj prilagodba klimatskim promjenama.

Za sve one projekte/investicije za koje su sukladno Zakonu o zaštiti okoliša ( NN: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN: 61/14 i 3/17), potrebni postupci Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) i/ili Procjene utjecaja na okoliš (PUO), potrebno je izraditi:

 • elaborat zaštite okoliša, i/ili;
 • studiju utjecaja na okoliš i netehnički sažetak.

Projekt/investicija krajnjeg korisnika nije prihvatljiva ako:

 • nije usklađena s načelom „nenanošenja bitne štete“ („Do No Significant Harm“- DNSH);
 • nije u skladu s „Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027.“ (2021/C 373/01).

Projekt/investicija krajnjeg primatelja u okviru ovog financijskog instrumenta podrazumijeva sva ulaganja koja se odnose na izgradnju nove i/ili dogradnju/nadogradnju/rekonstrukciju postojeće javno-poslovne infrastrukture, s društvenim i komercijalnim sadržajima, a koja ostvaruje prihode od naplate usluga korištenja.

KONTAKTIRAJTE NAS!
Za pomoć i za sve informacije o postupku prijave, pripremi dokumentacije i ostalim detaljima možete nam se obratiti putem e-maila: info@egk.hr!

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr