U okviru ovog programa dodjeljivat će se potpore za sljedeće provedbene mjere:

 • Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
 • Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
 • Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • Ulaganje u promotivne aktivnosti

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Tko se može prijaviti?

Potporu mogu ostvariti poduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
 • upisana glavna djelatnost brojčane oznake razreda Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) ili Proizvodnja namještaja (C31) u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra
 • ima proizvodnju u području djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske, najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja
 • preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
 • ostvaren pozitivan financijski rezultat u 2022.
 • ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2022. i srpnju 2023. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu)
 • nema evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • ima podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi
 • on, njegovi vlasnici ni osobe ovlaštene za zastupanje nemaju izrečenu pravomoćnu osuđujuću presudu za kaznena dijela
 • koji ne pripada kategoriji „Jedan poduzetnik“ niti je povezana osoba s davateljem ponude/ troškovnika i
 • koji ima podmirenu odnosno uređenu financijsku obvezu prema Ministarstvu poljoprivrede s naslova plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Prihvatljivi troškovi, uz intenzitet potpore, u okviru svake od navedenih provedbenih mjera su sljedeći:

NAZIV PROVEDBENE MJEREPRIHVATLJIVI TROŠKOVIUKUPNI IZNOS SREDSTAVAINTENZITET POTPORENAJNIŽI IZNOS PO KORISNIKUNAJVIŠI IZNOS PO KORISNIKU
1. ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU I POSTROJENJAStroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača424.688,04 EUR70% od prihvatljivog troška5.000 EUR100.000 EUR
2. ULAGANJE U PROIZVODNO-POSLOVNI OBJEKTIzgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)1.229.391,23 EUR70% od prihvatljivog troška10.000 EUR100.000 EUR
3. ULAGANJE U INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJUSoftver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera273.801,6 EUR70% od prihvatljivog troška3.000 EUR30.000 EUR
4. ULAGANJE U PROMOTIVNE AKTIVNOSTINajam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi ili
– Promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) Ili
– Usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje
200.000 EUR70% od prihvatljivog troška3.000 EUR50.000 EUR

Rok za podnošenje projektnih prijava je
21. kolovoza 2023. godine do 4. rujna 2023. godine u 10:00h.

Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr