Natječaj za udruge i zaklade uz obavezno partnerstvo visokih učilišta iz STEM područja kao i ustanova koje djeluju u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Ukupna financijska alokacija iznosi 20.000.000 eura, možete ostvariti potporu u iznosu od 10.000 pa sve do 300.000 eura uz 100%-tni intenzitet potpore. Cilj samog natječaja je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u promociji STEM-a među djecom i učenicima. Sve detalje donosimo u nastavku, a za besplatnu provjeru prihvatljivosti javite se direktno direktorici na mail: natalia.zielinska@egk.hr

Prihvatljivi prijavitelji:

 1. Udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama, a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture;
 2. Zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama, a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom.

Prihvatljivi partneri: Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu.

Obavezni partneri:

 1. Visoko učilište iz STEM područja* upisano u Upisnik visokih učilišta koje vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja i/ili znanstveni institut iz STEM područja i;
 2. Ustanova koja djeluje u području predškolskog i/ili osnovnoškolskog i/ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

*STEM područja primjenjiva za visoka učilišta i/ili znanstvene institute u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga smatraju se područja sukladno Izvatku studijskih programa u STEM područjima znanosti objavljenog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dostupan na poveznici:

Ostali partneri:
A) Organizacije civilnoga društva sa sljedećim statusom:

 1. Udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama;
 2. Zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama;
 3. Pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica;
 4. Pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica;

B) Ustanove koje djeluju sukladno Zakonu o ustanovama;
C) Regionalne i lokalne razvojne agencije;
D)
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj i Partner/i zajednički moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Posjedovati stabilne i dostatne izvore financiranja za provedbu aktivnosti projekta: na razini Prijavitelja i Partnera kumulativno je ostvareno najmanje 25 % prihoda u financijskoj godini za koju su dostupni službeni podaci u odnosu na ukupne planirane prihvatljive troškove projekta, sukladno posljednjem službeno prihvaćenom financijskom izvješću koje ne može biti starije od dvije godine od datuma podnošenja projektnog prijedloga.
 2. Posjedovati dostatne operativne i administrativne kapacitete: na razini Prijavitelja i Partnera u financijskoj godini za koju su dostupni službeni podaci zaposlena je najmanje 1 osoba, odnosno na raspolaganju je najmanje 1 član/volonter, a sukladno posljednjem službeno prihvaćenom financijskom izvješću koje ne može biti starije od dvije godine od datuma podnošenja projektnog prijedloga.
 3. Na dan objave poziva registriran je za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci.
 4. Ispunjava obveze koje se odnose na financijsko izvještavanje propisane odgovarajućim zakonom (predano financijsko izvješće) – provjerava se jesu li prijavitelj i partner uredno predali posljednji godišnji financijski izvještaj koji su imali obvezu predati.

Javite nam se kako bismo provjerili ispunjavate li sve uvjete za prijavu na natječaj:

BESPLATNA PROVJERA PRIHVATLJIVOSTI

natalia.zielinska@egk.hr / 0955736209


Obavezne aktivnosti:
AKTIVNOST 1: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i učenicima.

 • Aktivnost 1.1.: Pohađanje izobrazbi vezanih uz unaprjeđenje kapaciteta za provođenje STEM aktivnosti među djecom i učenicima
 • Aktivnost 1.2: Studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama prezentacije i približavanja STEM-a djeci i učenicima
 • Aktivnost 1.3: pohađanje sajmova/konferencija (nacionalnih i inozemnih) vezano uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja djeci i učenicima.

Prijavitelj je obvezan odabrati minimalno 2 od 3 ponuđene aktivnosti

AKTIVNOST 2: Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih institucija, znanstvenih instituta i/ili  visokih učilišta u popularizaciji znanosti među djecom i učenicima.

 • Aktivnost 2.1: Organizacija i provođenje izobrazbi od strane partnerskih visokih učilišta i/ili znanstvenih instituta, kojima se educiraju osobe koje su zaposlene/volonteri kod prijavitelja i/ili partnera OCD-a i odgojno-obrazovnih institucija i koje su uključene u provođenje projektnih aktivnosti.
 • Aktivnost 2.2: Mentoriranje za provedbu projektnih aktivnosti s djecom i učenicima i supervizija/nadgledanje provedbe kojima stručnjaci partnerskih visokih učilišta i/ili znanstvenih instituta prenose znanja i vještine (za promociju i prezentiranje STEM-a) osobama koje su zaposlene/volonteri kod prijavitelja i/ili partnera OCD-a i odgojno-obrazovnih institucija i koje su uključene u provođenje projektnih aktivnosti radi boljeg upravljanja i prezentiranja sadržaja, prilagođenog potrebama mentorirane osobe za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom i učenicima.

Obje aktivnosti su obvezne.

AKTIVNOST 3: Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca i učenici.

 • Aktivnost 3.1: Promocija STEM područja kroz organizaciju manifestacija i/iliznanstveno-popularnih događanja za djecu i učenike (kao što su sajmovi, festivali, natjecanja, STEM izložbe, STEM štandovi i sl.) u odgojno-obrazovnim ustanovama).
 • Aktivnost 3.2: Promocija STEM područja kroz održavanje radionica s djecom i učenicima.

Prijavitelj obavezno odabire jednu od dvije ponuđene aktivnosti.

AKTIVNOST 4: Promocija STEM područja kroz organizaciju manifestacija i/ili znanstveno-popularnih događanja za djecu i učenike (kao što su sajmovi, festivali, natjecanja, STEM izložbe, STEM štandovi i sl.) na javnim mjestima.

Aktivnost je obvezna.

Horizontalne aktivnosti:

 1. Komunikacija i vidljivost:
  – informiranje javnosti o mogućnostima sudjelovanja u projektnim aktivnostima preko različitih komunikacijskih kanala;
  – informiranje javnosti o potpori dobivenoj iz ESF+;
  – tijekom provedbe aktivnosti jasno naznačuje da projekt sufinancira Europska unija iz ESF+.
 2. Upravljanje projektom i administracija
  – aktivnosti 17 kojima se osigurava pravovremeno, učinkovito i ispravno tehničko i administrativno provođenje svih projektnih aktivnosti i obveza koje proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika.

Prihvatljivi troškovi:

 • Trošak rada osoblja zaposlenog na provedbi projektnih aktivnosti kod prijavitelja, uključujući i novo zapošljavanje: troškovi plaća i troškovi povezani s radom osoba koje izravno sudjeluju u provedbi aktivnosti operacije, odnosno izravno doprinose ostvarenju cilja operacije.
 • Troškovi putovanja u zemlji za osobe izravno uključene u provedbu projekta: troškovi putovanja, dnevnice, troškovi smještaja.
 • Troškovi sudjelovanja ciljne skupine u projektnim aktivnostima: troškovi prijevoza na mjesto i s mjesta provedbe programa/radionica troškovi smještaja za pripadnike ciljanih skupina koji sudjeluju u projektnim aktivnostima, troškovi vezani uz sudjelovanje u projektnim aktivnostima.
 • Troškovi najma prostora (ovi troškovi uključuju troškove hrane i pića): trošak najma prostora prihvatljiv je ukoliko se izravno može povezati s projektnim aktivnostima, osim za aktivnosti Upravljanje i administracija.
 • Troškovi komunikacije i vidljivosti: troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala, promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge); troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.; priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava, uspostava i održavanje internetskih stranica, troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora, marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.; ostali troškovi vezani uz aktivnosti komunikacije i vidljivosti.
 • Troškovi vanjskih usluga: naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti, osim za aktivnost Upravljanje i administracija, troškovi prilagodbe edukativnih i radnih materijala osobama s invaliditetom (npr. korištenje znakovnog jezika, Brailleovog pisma, zvučni opis, easy to read format itd.), produkcijski troškovi za provedbu sajmova, festivala, natjecanja, STEM izložbi, štandova i sl., osim izravnih troškova osoblja.
 • Troškovi nabave: nabava radnog materijala za provedbu projektnih aktivnosti (materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju sajmova, festivala, natjecanja, STEM izložbi, štandova i sl,) opreme za provedbu projektnih aktivnosti.
 • Neizravni troškovi: svi prihvatljivi troškovi povezani s provedbom operacije, koje nije moguće nedvojbeno i izravno povezati s jednom ili više projektnih aktivnosti, već s provedbom projekta u cjelini. Takvi troškovi mogu uključivati administrativne troškove za koje je teško utvrditi vrijednost koja se veže uz provedbu aktivnosti. Tipični neizravni troškovi su troškovi upravljanja (voditelj projekta, administrator), troškovi postupka zapošljavanja, računovodstveni troškovi, troškovi čišćenja, trošak struje, vode, telefona i sl.
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr