U vezi s rješavanjem rizika povezanih s načelom DNSH, kako je opisano Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, potrebno je zadovoljiti sljedeće:

 1. Sva ulaganja moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088;
 2. Projekt mora zadovoljiti kriterije DNSH načela.

Kako bi se ispunilo DNSH načelo, projekt mora zadovoljiti kriterije koji su nastavku navedeni za svaki od 6 okolišnih ciljeva.

 • Ublaživanje klimatskih promjena
  Projekt ne dovodi do značajnih emisija stakleničkih plinova te se ne provodi u svrhu eksploatacije, prijevoza ili korištenja fosilnih goriva. Očekivane vrijednosti emisija stakleničkih plinova u cijelom životnom ciklusu tehnologije, proizvoda ili drugog rješenja koje se istražuje ne narušavaju ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova niti otežavaju primjenu rješenja za ublažavanje klimatskih promjena.
 • Prilagodbe klimatskim promjenama
  Projekt ne dovodi do povećanog štetnog učinka sadašnje klime i očekivane buduće klime na samu djelatnost ili na ljude, prirodu ili imovinu. Bitna šteta za cilj može se prouzročiti ukoliko projekt, uključujući tehnologiju, proizvod ili drugo rješenje koje se istražuje, nisu prilagođeni štetnim učincima klimatskih promjena, kada su djelatnost ili proizvod izloženi riziku od takvih učinaka, ili su loše prilagođeni na način da se rješenjem za prilagodbu štiti jedno područje (ljudi, priroda ili imovina), a istodobno povećava rizik na drugom području.
 • Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa
  Projekt ne šteti dobrom stanju ili dobrom ekološkom potencijalu vodnih tijela, uključujući površinske i podzemne vode ili dobrom stanju okoliša morskih voda. Tehnologija, proizvod ili drugo rješenje koje se istražuje ne uključuje značajne rizike za okolišni cilj.
 • Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada
  Projekt ne dovodi do značajne neučinkovitosti u uporabi materijala ili u izravnoj ili neizravnoj uporabi prirodnih resursa, do značajnog povećanja stvaranja, spaljivanja ili odlaganja otpada ili dugoročnog odlaganja otpada koje može uzrokovati bitnu i dugoročnu štetu za okoliš. Tehnologija, proizvod ili drugo rješenje koje se istražuje ne uključuje značajne rizike za ciljeve kružnog gospodarstva.
 • Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla
  Projekt ne dovodi do značajnog povećanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo. Tehnologija, proizvod ili drugo rješenje koje se istražuje ne uključuje značajne rizike za okolišni cilj.
 • Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava
  Projekt nije štetan za dobro stanje i otpornost ekosustava ili za stanje očuvanosti staništa i vrsta, među ostalim onih od interesa za Uniju. Tehnologija, proizvod ili drugo rješenje koje se istražuje ne uključuje značajne rizike za okolišni cilj.
Želite li saznati više o aktualnim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta?

Kontaktirajte nas putem maila
info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr