Nastavlja se podrška poduzetnicima prerade drva i proizvodnje namještaja

Kao mjeru povoljnijeg kreditiranja obrtnih sredstava i sufinanciranja troškova premije osiguranja za poduzetnike koji ostvaruju najmanje 20 % poslovnih prihoda od izvoza Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske banke za obnovu i razvitak  uspostavljaju poseban program Obrtna sredstva Mjera COVID-19 za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja.

 

Osiguran je iznos od 25 milijuna kuna za subvenciju kamatne stope po kreditima i sufinanciranje troškova premije osiguranja po policama osiguranja kredita, za planirani iznos plasmana od cca 30 milijuna eura.


Ministarstvo je iniciralo i dodatne mjere pomoći za preradu drva i proizvodnju namještaja te su donesene mjere odgode roka plaćanja dospjelih novčanih obveza prema Hrvatskim šumama d.o.o. za kupljene drvne sortimente čime je obuhvaćeno 627 proizvođača s ukupnim zaduženjem od cca. 500 milijuna kuna i odgode roka izvršenja ugovornih obveza vezanih za potpore male vrijednosti 2019. za 53 korisnika s ukupnim iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava od 32,6 milijuna. Provedbom programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja.


Mjera COVID-19 namijenjena je malim, srednjim i velikim poduzetnicima u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, a provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva te se primjenjuje na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede. 


Prihvatljivi korisnici su mala, srednja i velika poduzeća u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora koja zadovoljavaju sljedeće uvjete i djelatnosti (Registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN 58/07):

 

Djelatnosti:

 • Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16),
 • Proizvodnja namještaja (C31)


Uvjeti:

 • ostvaruju najmanje 20% poslovnih prihoda na stranim ili međunarodnim tržištima prema podacima u zadnjim službenim godišnjim financijskim izvještajima poduzeća;
 • korisnici kredita se trebaju prijaviti na digitalnu platformu Financijske agencije za praćenje provedbe mjera pomoći gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa (FINA portal MJERE);
 • klijenti koji su po Metodologiji za izračun COVID score Financijske agencije (FINA) ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i postoji potreba za dodatnim financiranjem, a za kreditiranje su prihvatljive sve vrijednosti COVID scora osim vrijednosti – negativno

 

*Krediti se mogu odobriti poduzetnicima koji nisu u teškoćama odnosno koji su zapali u privremene teškoće samo zbog krize uzrokovane pojavom COVID-19 virusa.

*Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019 (Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. 6. 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014.)

*Krediti se ne mogu odobriti poduzetnicima koji su bili u teškoćama na dan 31. 12. 2019 (Sukladno odredbama čl. 2. toč. 18. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. 6. 2014. godine o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187 od 26.06.2014.).

 

Namjena kredita:

 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon);
 • priprema proizvodnje, 
 • nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara
 • podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; (osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a)

 

Iznos kredita:

 • Najniži iznos kredita iznosi 800.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 • Najviši iznos kredita je sukladno kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenim s Privremenim okvirom EU za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 ograničen na:
  • dvostruke godišnje rashode za plaće korisnika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzeća, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzeća osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos kredita ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja; ili
  • 25% ukupnog prihoda u 2019. godini; ili
  • iznos kredita može se povećati da pokrije potrebe za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 12 mjeseci uz odgovarajuće obrazloženje i na temelju izjave korisnika o njegovim potrebama za likvidnošću.

Kamatna stopa:

Za HBOR-ov dio kredita u modelu podjele rizika, uvažavajući subvenciju Ministarstva poljoprivrede koja iznosi do 2,00% godišnje za cijelo vrijeme trajanja kredita, kamatna stopa može iznositi 0% godišnje.


Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita određuje se ovisno o mogućnostima dodjele državnih potpora prema kriterijima Programa dodjele državnih potpora HBOR-a usklađenom s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19 sukladno kojem minimalna prosječna ponderirana kamatna stopa HBOR-a i poslovne banke mora iznositi:

 • za male i srednje poduzetnike:
  • 0,51% u prvoj godini otplate
  • 0,76% u drugoj i trećoj godini otplate
  • 1,26% u četvrtoj i petoj godini otplate
 • za velike poduzetnike:
  • 0,76% u prvoj godini otplate
  • 1,26% u drugoj i trećoj godini otplate
  • 2,26% u četvrtoj i petoj godini otplate

Rok otplate:

 • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci


Za više detalja o općim kriterijima prihvatljivosti, potrebnoj dokumentaciji te svim ostalim uvjetima kontaktirajte nas mailom na info@egk.hr ili telefonski na broj 095 5736 209