Novi natječaj - 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”

Mjerom 6.2.1. cilj je omogućiti pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.


Prihvatljivi korisnici: 

 • Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1.
 • SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga – upisani u registar poljoprivrednika
 • U sektoru ruralnog turizma, sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta , dok u sektoru usluga ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za uslugu za koju traži potporu, ili moraju podnijeti izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1. ne bavi djelatnošću za koju se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne izdaje ni jedan od navedenih akata.e-savjetovanju.
 • Ako je organizacijski oblik korisnika OPG, djelatnost koja je predmet potpore mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost sukladno Pravilniku o upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prilikom konačne isplate i 5 godina nakon
 • Kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti prilikom konačne isplate i 5 godina nakon.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu na Natječaj 6.2.1  mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.  U razdoblju od pet godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu ispod 1.000 eura.
 • Korisnik pri podnošenju Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore: fiksno 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

 

Intenzitet potpore: 100%

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 120.000.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi sektori ulaganja:

 • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima (isključujući uslugu cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu)
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, isključujući:
  • ugostiteljske objekte iz skupine "Barovi" (izuzev kušaonice, kleti, konobe i krčme)
  • ugostiteljske "Objekte jednostavnih usluga"
  • hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove i studentske domove

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave s kojom graniči kopnenom granicom također u naselju do 5.000 stanovnika, u kojem ima resurse upisane Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koji su potrebni za provedbu aktivnosti
 • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu. Ako korisnik nije imao zaposlenih u godini koja prethodi prijavi na Natječaj 6.2.1., u navedenom periodu mora stvoriti najmanje 1 radno mjesto izraženo temeljem godišnjih jedinica rada.
 • Diversificirana djelatnost mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.
 • Korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu gospodarstva ispod donjeg praga SO-a zadanog za razred/veličinu gospodarstva za koju je ostvario bodove
 • Korisnik se mora baviti djelatnošću za koju je ostvario potporu najmanje pet godina nakon konačne isplate
 • Ulaganje u djelatnost cestovnog prijevoza tereta za najamninu ili naknadu nije prihvatljivo unutar ovog Natječaja.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta.
 • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete nisu prihvatljiva u naseljima do 5.000 stanovnika koja imaju izlaz na more, osim otoka gdje je ulaganje u smještajne kapacitete prihvatljivo
 • U sektoru prerade/marketinga i izravne prodaje, izlazni proizvod mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora , a marketing se mora odnositi na predmet prerade.
 • U slučaju kada je to zakonska obveza, odnosno korisnik ne može registrirati djelatnost sukladno nacionalnom zakonodavstvu, korisnik je dužan promijeniti organizacijski oblik i podnijeti Zahtjev za promjenu organizacijskog oblika nakon sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate
 • Cjelokupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju. U slučaju kada su procijenjeni iznosi za gore navedene aktivnosti svedeni na propisane maksimalne iznose, ukupni iznos projekta (prihvatljivih aktivnosti) nakon svođenja na maksimalne iznose mora biti jednak ili veći od 50.000 EUR (371.975,00 HRK), u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju

 

Prihvatljivi troškovi: 

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata)
 • opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja jednog gospodarskog vozila najmanje i jednog plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)


Maksimalni iznosi prihvatljivih aktivnosti za koje nije potrebno prikupiti neobvezujuću ponudu:

 • za građenje i opremanje objekata(HRK/ m²):
 • Izgradnja plivačkih bazena - 3.900,00 (4.875,00 s PDV-om)
 • Izgradnja građevine - 5.200,00 (6.500,00 s PDV-om)
 • Opremanje građevine - 1.040,00 (1.300,00 s PDV-om)
 • Rekonstrukcija građevine - 2.500,00 (3.125,00 s PDV-om)

PDV je prihvatljiv trošak za korisnike koji nemaju pravo na povrat PDV-a.

 • za kupnju zemljišta/objekata - 37.000,00 kuna
 • za kupnju gospodarskih vozila - 150.000,00 kuna
 • za kupnju plovila - 178.000,00 kuna
 • za izradu projektne dokumentacije - 37.000,00 kuna.

Neprihvatljivi troškovi:

 • rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi i oprema (izuzev opreme/linija za preradu)
 • kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu

Aktivnosti vezane za fizičku imovinu (aktivnost izgradnje, rekonstrukcije, opremanja objekata, kupnje zemljišta/objekata, kupnje strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući izradu projektne dokumentacije) prikazane u poslovnom planu nakon svođenja na maksimalne iznose u svrhu pravdanja potpore, ako je primjenjivo, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore, u suprotnom se izdaje Odluka o odbijanju.
Provedbu aktivnosti korisnik mora započeti u roku maksimalno 9 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju, a edukacije vezane za prijavljenu djelatnost, promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost, kao ni izrada projektne dokumentacije ne smatraju se dokazom započete aktivnosti.

 
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4.lipnja 2020.godine do 4. kolovoza 2020.godine.

Za detaljnije informacije o bitnim razlikama u odnosu na prethodni nacrt natječaja, kriterijima i bodovanju te za pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 095 5736 209 ili mailom na info@egk.hr


Zanima li vas ulaganje u razvoj nepoljoprivredne djelatnosti, više o natječaju 6.4.1. pročitajte na linku.