Natječaj – INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP – FAZA II

Cilj poziva je Razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje novih na tržištu inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, a s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga.

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija, a trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu. Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Prihvatljive aktivnosti:

Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti, a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:

 • prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju;
 • prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije), uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika;
 • revizija Studije izvedivosti;
 • dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda;
 • zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom;

Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:

 • marketinški plan i reviziju poslovnog i marketinškog plana;
 • istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju;
 • verifikaciju analize tržišta i/ili tržišne potrebe;
 • testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima;
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija;
 • operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište;
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja koje će raditi na projektu. Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
 • neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja;

Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

 • troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili;
 • troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili;
 • troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
 • troškove ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema), a da se aktivnost ne može obaviti na drugi način, npr. podugovaranje usluge (strojevi i oprema);

Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:

 • mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 • mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 • mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem;
 • mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća;
 • troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, itd.;
 • revizija projekta (ukoliko vrijednost projekta prelazi 1.000.000,00 kn).

IZNOSI

 • intenzitet potpore: 85%
 • minimalni iznos potpore: 150.000 kn
 • maksimalni iznos potpore: 1,400.000 kn
 • ovo znači da kod intenziteta od 85% minimalna vrijednost projekta koji možemo prijaviti iznosi 176.500 kn;
 • max. vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci

Prijave se mogu slati od 15.02.2019. do 29.06.2020. ili do iskorištenja sredstava.

PRIJAVITE SVOJ PROJEKT NA VRIJEME!

Nastavite čitati