Bespovratna sredstva za poduzetnike u turizmu u 2022.

Mehanizam oporavka i otpornosti EU Republici Hrvatskoj donosi 2,2 milijarde kuna od kojih će 60% sredstava biti namijenjeno ulaganjima u privatni sektor, a preostalo će biti namijenjeno za javnu turističku infrastrukturu. 

 

Koja je svrha javnih poziva? 
Doprinos transformaciji hrvatskog turizma čiji principi počivaju na održivosti, zelenom i digitalnom, odnosno turizmu budućnosti.

 

Koji javni pozivi se očekuju?
Predviđena su sveukupno tri poziva: 

 1. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju.
  Procijenjena lokacija poziva je 1.020.000.000 kn. 
 2. Zelena tranzicija malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu
  Procijenjena alokacija poziva je 50.000.000 kn. 
 3. Poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u  poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva
  Procijenjena alokacija poziva je 180.000.000 kn. 

 

Kada se očekuje objava natječaja za turizam?
Ulaganja će biti potrebno usmjeriti na digitalnu i zelenu tranziciju poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu:

 • Objava nacrta poziva na javnom savjetovanju očekuje se u prvom kvartalu 2022. 

 • U trećem kvartalu 2022. planirana je objava javnog poziva.

 • Najkasnije do kraja 2025. godine svi projekti morati biti završeni.

 • Moći će se prijaviti projekti iz područja kulture, prirodne i kulturne baštine te zdravstva ako je projekt u funkciji turizma i ako je subjekt registriran u turizmu najkasnije do dana prijave na natječaj.

 • Projekti će biti bodovani prema doprinosu održivom turizmu, odnosno bit će obavezni uključivati načela održivog razvoja.

U što se bespovratna sredstva za turizam mogu uložiti?

 • Ulaganja će biti usredotočena na projekte sa zelenim i digitalnim aspektom, odnosno one koji će podići kvalitetu turističke ponude, a pritom smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

 • Projekti će trebati biti usmjereni na razvoj turističkog proizvoda ili usluge podržavajući uz to kružno gospodarstvo, održivu mobilnost i digitalna rješenja, a najmanje 50% investicije morat će biti usmjereno na ublažavanje ili prilagodbu klimatskim promjenama.

 • Pazit će se na plan i način upravljanja otpadom te će se analizirati negativne eksternalije projekata u turizmu. 

 • Sva ulaganja morat će udovoljavati načelu „Ne nanosi bitnu štetu” u skladu s Uredbom EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost

 

Kriterij ulaganja bit će doprinos barem jednom od šest okolišnih ciljeva prikazanih u nastavku, a svaki dodatni podržani cilj će biti dodatno bodovan:

 1. Ublažavanje klimatskih promjena (nZEB – smanjenje emisija CO2), 

 2. Prilagodba klimatskim promjenama (zelena i plava infrastruktura), 

 3. Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa (rješenja za uštedu vode), 

 4. Prijelaz na kružno gospodarstvo (odvajanje i recikliranje otpada), 

 5. Sprečavanje i kontrola onečišćenja (izbjegavanje korištenja štetnih tvari), 

 6. Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava (odgovornost u zaštićenoj prirodi).

Poticat će se ulaganja u slabije razvijena turistička područja od III. Kategorije prema Indeksu turističke razvijenosti, a kod I. kategorije neće biti prihvatljivo novo infrastrukturno ulaganje, već ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju postojeće turističke infrastrukture.

 

Tko će biti prihvatljivi prijavitelji? 
Svoje prijave na poziv će moći slati mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, ali i sva ona poduzeća koja će po prvi puta stupiti u djelatnost turizma.
To znači da je potrebno do trenutka prijave projekta doregistrirati djelatnost iz sektora turizma ukoliko ona nije registrirana.

U prihvatljive prijavitelje spadaju:  

 • Putničke agencije 

 • Turoperatori 

 • Pružatelji rezervacijskih usluga 

 • Iznajmljivači i davatelji u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava 

 • Pružatelji usluga zabavnih i tematskih parkova  

 • Javno-privatna partnerstva 

 

Potiče se javno-privatno partnerstvo, a partneri mogu biti:

 • Trgovačka društva u državnom vlasništvu,

 • Pravne osobe u javno-privatnom partnerstvu,

 • Korisnici koncesija te

 • Mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima i drugi

 

Koji će biti prihvatljivi troškovi? 

 • Troškovi vezani uz aktivnosti izgradnje, obnove i/ili rekonstrukcije objekata 

 • Ulaganja u opremanje objekata i okoliš, povećanje higijenskih, sigurnosnih i zdravstvenih standarda 

 • Troškovi energetske obnove objekata i postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 

 • Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja 

 • Usavršavanje djelatnika, edukacije  

 • Promocija, vidljivost i marketing

 

Koje vrste potpora će se dodjeljivati? 
Sukladno programu državnih potpora dodjeljivat će se sljedeće vrste potpora: 

 

 1. Regionalne potpore za početna ulaganja – državne potpore poduzetnicima kako bi se doprinijelo gospodarskom razvoju ovisno o zemljopisnom području. Prihvatljivi će biti troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te troškovi plaća proizašlih iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja. Dodjela sredstava će se vršiti prema novoj karti regionalnih potpora za razdoblje 2022. – 2027., a očekivani intenzitet potpore po pojedinoj regiji možete vidjeti u nastavku

 2. Potpore za MSP-ove – potpore za savjetodavne usluge, za inovacijske klastere, za inovacije MSP-a te potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja. Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova.

 3. Potpore za energetsku učinkovitost – dodatna ulaganja neophodna za postizanje više razine energetske učinkovitosti. Intenzitet potpore ne može premašiti 45% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10% bodova za srednja i 20% bodova za mala poduzeća.

 4. Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora – potpore za dodatna ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Intenzitet potpore ne može premašiti 60% prihvatljivih troškova za velika poduzeća, a može se povećati za 10% bodova za srednja i 20% bodova za mala poduzeća.

 

Želite li saznati više o nadolazećim natječajima ili tražite profesionalnu pomoć u pripremi Vašeg projekta, kontaktirajte nas putem maila info@egk.hr / natalia.zielinska@egk.hr 

Nastavite čitati