Cilj poziva Razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje njihovih novih na tržištu inovacija proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati lansiranjem na tržište proizvoda koji su novost na tržištu. Projekti koji nemaju za cilj lansiranje gotovog proizvoda/usluga na tržište nisu prihvatljivi. Proizvodi mogu biti materijalni i nematerijalni (uklj. usluge).

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima, a predstavlja prilagodbu (fine-tuning) proizvoda/usluge spremnog za tržište koji sadržava skup ključnih funkcionalnosti  a za koji je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
 1. Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 2. Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 3. Revizija Studije izvedivosti,
 4. Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 5. Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.
 1. Priprema lansiranja proizvoda/usluge – može obuhvaćati sljedeće:
 1. Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 2. Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 3. Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 4. Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 5. Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 6. Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 7. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

Prihvatljivi troškovi

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će  raditi na projektu. Troškovi plaća osoblja mogu iznositi najviše do 50% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 2. Neizravni troškovi (troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.
 3. Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:
 1. Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,
 2. Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,
 3. Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;
 1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema) a da se aktivnost ne može obaviti na drugi način, npr. podugovaranje usluge. (strojevi i oprema).
 1. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva), prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sljedeće uvjete:
 1. mora se upotrebljavati isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 2. mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 3. mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
 4. mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora tijekom najmanje tri godine u slučaju malih i srednjih poduzeća.
 1. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, itd.
 2. Revizija projekta (ukoliko vrijednost projekta prelazi 1.000.000,00 kn)

IZNOSI

Intenzitet potpore: 85%

Minimalni iznos potpore: 150.000 kn

Maksimalni iznos potpore: 1.400.000 kn

Ovo znači da kod intenziteta od 85% minimalna vrijednost projekta koji možemo prijaviti iznosi 176.500 kn

Max. vrijeme trajanja projekta: 18 mjeseci

Prijave se može slati od: 15.02.2019 do 29.06.2020 ili do iskorištenja sredstava

PRIJAVITE SVOJ PROJEKT NA VRIJEME!